> فروشگاه اصلی > بتن آماده
پمپ دکل بصورت روزانه (معدن گل گهر)
مقایسه
هزینه حمل بتن اماده زیداباد- خواجو شهر متری
مقایسه
هزینه حمل بتن اماده .معدن گل گهرو بلورد متری
مقایسه
اجاره پمپ 28 متری «هرایستگاه»
مقایسه
اجاره پمپ بتن 36متری    «هرایستگاه »»
مقایسه
بتن اماده عیار 350
مقایسه
بتن اماده عیار 300
مقایسه
بتن اماده عیار 250
مقایسه
بتن اماده عیار 200
مقایسه
بتن اماده عیار 150 (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار 100 (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار400
مقایسه